Artikel 1:

Door de bestelling van goederen en/of diensten verklaart de koper zich akkoord met het integraal van toepassing zijn van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, en doet hij integraal afstand van zijn eigen aankoopvoorwaarden.

De koper zal afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden slechts mogen inroepen wanneer ze door de verkoper uitdrukkelijk in een geschrift aanvaard werden.

Artikel 2:

Catalogi, prijslijsten, publiciteit en documenten die technische specificaties inhouden, hebben slechts een indicatieve waarde. Generlei verplichting of waarborg voor de koper kan eruit voortvloeien.

Artikel 3:

Een verkoop is slechts voltrokken nadat de bestelling door de verkoper uitdrukkelijk werd aanvaard. De uitdrukkelijke aanvaarding door de verkoper gebeurt hetzij, door verzending van een bevestiging van bestelling, hetzij – bij gebreke daarvan – door verzending van de factuur.

De verkochte goederen worden gefactureerd tegen de prijs van toepassing op de dag van de levering. De verkoper behoudt zich het recht voor de prijzen te herzien tussen de datum van bestelling en die van de levering.

Artikel 4:

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige prijs betaald is. De koper kan voor deze integrale betaling op generlei wijze over de verkochte goederen beschikken. Wanneer hij de goederen toch aan een derde overmaakt, zal de koper de schuldvordering die hij daardoor op die derde krijgt aan de verkoper overdragen.

Artikel 5:

De levering vindt plaats op het ogenblik dat de goederen de magazijnen van de verkoper verlaten. De goederen worden vervoerd op risico en kosten van de koper. Wanneer de verkoper door de koper met het transport belast werd, zal hij, voor zover de koper geen transportwijze vooropstelde, het transport doen uitvoeren op de wijze die hem het meest geschikt voorkomt. Generlei verantwoordelijkheid kan hij uit dien hoofde oplopen.

Artikel 6:

Klachten over een gebrek aan overeenstemming moet aan de verkoper binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen meegedeeld worden. Na het verstrijken van deze termijn worden de goederen geacht conform en definitief aanvaard te zijn. De verkoper waarborgt de goederen tegen alle verborgen gebreken gedurende een periode van twee jaar na datum van levering. Voor tweedehandsgoederen geldt een waarborgperiode van één jaar. Op herstelling van goederen geldt een waarborgperiode voor een zelfde fout of gebrek van drie maanden.

De koper wordt geacht vooraf de bestemming van de goederen te hebben nagegaan, en gecontroleerd te hebben of ze voor het beoogde gebruik geschikt zijn. Van elke waarborg zijn uitgesloten: defecten van pick-up cellen en cassette- en videokoppen, de goederen hersteld of vervangen door derden, de defecten te wijten aan een verkeerd gebruik door de koper en bij gebruik van niet-originele onderdelen.
Indien de koper beweert dat er een gebrek aan overeenstemming of een verborgen gebrek is, behoudt de verkoper zich het recht voor, indien de klacht gerechtvaardigd is, de waar tegen terugzending, op kosten van de koper, te vervangen, of er de tegenwaarde van aan te bieden, of er de herstellingen van te verzekeren binnen de hierna bepaalde perken. Schadevergoeding van eender welke andere directe of indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Klachten die op een deel van een levering slaan, geven de koper niet het recht de gehele levering te weigeren. Evenmin mag hij om die redenen het verrichten van de betaling opschorten.

Artikel 7:

De bedongen leveringstermijnen hebben een louter indicatieve waarde. Ze maken geen essentieel bestanddeel van de overeenkomst uit. Voor laattijdige levering kan de koper geen schadevergoeding of ontbinding van de verkoop bekomen. Indien de vertraging groter is dan 60 dagen en indien ingebrekestelling 30 dagen zonder gevolg blijft kan de koper zonder recht op schadevergoeding de bestelling annuleren.

Artikel 8:

Al de facturen zijn contant betaalbaar te Brussel / Gent. Andere aanvaarde betalingswijzen brengen in geen geval vernieuwing teweeg. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest voortbrengen van 10% per jaar.

Laattijdige betaling geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan de verkoper recht op een vergoeding gelijk aan 10% van het gefactureerde bedrag. Dit bedrag geldt als forfaitaire schadevergoeding. Het is onherleidbaar. Het dient ter hestelling van de schade die voor de verkoper uit de laattijdige betaling voortvloeit. De schadevergoeding kan nooit minder dan € 20 bedragen.

Artikel 9:

Eventuele klachten in verband met een factuur moet ons binnen de acht dagen schriftelijk medegedeeld worden.

Artikel 10:

Alle overeenkomsten zijn aan het Belgische Recht onderworpen. Voor betwistingen zijn alleen de Brusselse Rechtbanken bevoegd. De verkoper behoudt zich evenwel het recht voor geschillen eventueel in te leiden voor de Rechtbanken van de plaats waar de koper zijn woonplaats of maatschappelijke zetel heeft.

TVA: BE 0453.441.643

RPM BRUSELS

IBAN: BE02 4255 1798 4140

BIC: KREDBEBB

TVA: BE 0453.441.643

RPM BRUXELLES

IBAN: BE02 4255 1798 4140

BIC: KREDBEBB

+32 (0)2 465 33 10